www.barossuli.hu
Keresett szó:

    Nagykép-logo.png

 

Nagykép-logo.jpg

    Nagykép-Mysty logo.jpg

Moduláris oktatás

Moduláris oktatás


A tananyag kisebb, önmagában egységes részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek, egy témakört, témát tartalmaznak.

A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében átfogják a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmű elemként beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. Kapcsolódnak hozzá tanórán kívüli tevékenységek, az élet különböző területén hasznosítható alkalmazások, közvetlen gyakorlati kipróbálás.

Az oktatási programok elemi egységekből (modulokból) felépülő jellege lehetővé teszi az egységek többféle csoportosítását, a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez.

A választható modulok rendszere azt jelenti, hogy mind a tanár, mind a diák számára váltási lehetőségeket biztosít: egyes modulok szabadon változtathatók a tanulási-tanítási folyamatok aktuális és távlatos szükségletei szerint. Lehetővé teszik a differenciált képességfejlesztést, és a tanulók egyéni ütemű előrehaladását.

A modulleírás egy-egy téma feldolgozásának, a módszertani lehetőségek, a tanulói tevékenységek és az ajánlott eszközök leírása.


ÖNISMERETI MODUL: Milyen vagyok? Milyen legyek?


KAPU I.: Mi lehet a kapu mögött? Idő: 2x45 perc

A modul célja:  Az ajtók, bejáratok konkrét és jelképes szerepének tudatosítása; pozitív tulajdonságok gyűjtése önmagunkról, társaink erősségeinek elismerése; annak átélése, hogy saját tudásunk mozgósításával és a csoport együttműködésével leküzdhetők az akadályok, a csoportnak szüksége van az egyén tudására, és a feladatok közös megoldása után többek leszünk

A modul tartalma:

Dramatikus játék arról, hogy különböző bejáratokon hogyan megyünk be attól függően, hogy mi van az ajtó mögött; labirintus rajzolása, próbák felállítása, a kapott feladatok közös megoldása

A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Személyes kompetencia: önismeret, önelfogadás, pozitív énkép, decentrálás, kreativitás, élményszükséglet kielégítése

Kognitív kompetencia: problémamegoldás, megfigyelés, elemzés

Szociális kompetencia: mások értekeinek tekintetbevétele, szóbeli kommunikáció, testbeszéd, segítségnyújtás, együttműködés

Kapcsolódási pontok:

Művészetek (kreativitás, dramatizálás, térbeli tájékozódás, problémamegoldó képesség)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

 Nagykép-Modularis1.jpg

 

KAPU II.: Mi van a saját kapunk mögött?  Idő: 2x45 perc

A modul célja: Érzelmek tudatosítása, megfogalmazása; vágyaink kifejezése, a megvalósítás módjának keresése, ebben egymás segítése; önismeret, önelfogadás fejlesztése

A modul tartalma Saját ház megrajzolása, tulajdonságok gyűjtése; dramatikus játék; közös sziget létrehozása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önismeret és önelfogadás, pozitív énkép megalapozása, kreativitás, élményszükséglet kielégítése, önbizalom

Kognitív kompetencia: kreativitás, figyelem, koncentráció

Szociális kompetencia: együttműködés, döntésképesség

Kapcsolódási pontok: Művészetek (kreativitás, dramatizálás)

A tantárgyakhoz: vizuális kultúra

Nagykép-Modularis2.jpg

 

KAPU III.: Kint és bent Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Érzelmek, gondolatok kifejezési módjainak gyakorlása; életszakaszok változásairól való gondolkodás; alkotókészség fejlesztése

A modul tartalma: Egyéni és közös tulajdonságok gyűjtése

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: önismeret és önelfogadás, pozitív énkép megalapozása, kreativitás

Kognitív kompetencia: megfigyelés, elemzés

Szociális kompetencia: éntudatosság; együttműködés, önbizalom; a magamérzés további differencialódása; társak megismerése

Kapcsolódási pontok: Műveszetek (kreativitás, dramatizálás), Magyar nyelv és irodalom (szövegalkotás)

A tantárgyakhoz: művészetek, magyar nyelv és irodalom

 Nagykép-Modularis3.jpg

 

EGYMÁS KÖZÖTT I. Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Az együttműködésre irányuló hajlandóság felkeltése és megtartása; a közös tevékenység magtól értetődő elfogadása

A modul tartalma: Az együttműködésre való ráhangolódást segítő játékok után a csoportok összegyűjtik közös tulajdonságaikat;

tulajdonságlista készül, kiemelve az együttműködéshez szükséges tulajdonságokat; az új tartalom feldolgozása különböző alkotásokkal kezdődik, és azzal folytatódik, hogyan látják ezt mások; közös történetírás vagy közös némajátékok, tervezése; beszélgetés az együttműködésről

A kompetenciafejlesztés fókuszai : Szociális kompetencia: együttműködés csoportban, kompromisszumkészség

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (beszédkészség), Vizuális kultúra (megismerő- és befogadóképesség, kommunikációs és alkotóképesség)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális nevelés

 Nagykép-Modularis4.jpg

 

EGYMÁS KÖZÖTT II. Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Az együttműködéssel kapcsolatos pozitív viselkedésminták megerősítése; a csoport erősségeinek összegyűjtése, a bizalom, az önbizalom és az önismeret fejlesztése

A modul tartalma: Egymásra figyelés – Hogyan vagyunk erősek együtt?; Lázár Ervin Az élet titka című mesejenek megismerése; alkotások készítése, bemutatása; „Ami ránk van bízva…”

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: önismeret, önbizalom

Kognitív kompetencia: kreativitás

Szociális kompetencia: bizalom, együttműködés, konstruktív helyzetértékelés

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (beszédkészség), Vizuális kultúra (megismerő- és befogadóképesség, kommunikációs és alkotóképesség), Művészetek (önálló vélemény megfogalmazása, jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális nevelés

 Nagykép-Modularis5.jpg

 

EGYMÁS KÖZÖTT III. Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: A modul azon szociális, személyes és kognitív kompetenciák fejlesztéséhez kíván hozzájárulni, amelyek lehetővé teszik a megszerzett tudás és a közösségi magatartásformák felhasználását a mindennapi életben, valamint megerősítik az együttműködéssel kapcsolatos pozitív viselkedésmintákat.

A modul tartalma: Játékok; Bemutatjuk az erősségeinket; Segítséget kérünk és adunk; Találkozás Pácegresiékkel;

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: önismeret, önbizalom

Kognitív kompetencia: emlékezet, megfigyelés, lényeglátás, kreativitás

Szociális kompetencia: együttműködés, elfogadás, bizalom, rugalmasság, segítséget kérni, adni és elfogadni

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (beszédkészség), Vizuális kultúra (megismerő- és befogadóképesség, kommunikációs és alkotóképesség), Művészetek (önálló vélemény megfogalmazása, jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális nevelés

 Nagykép-Modularis6.jpg

 

VILÁGTEREMTÉS Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja Egy saját „világ” megalkotásával és egy ősi teremtésmítosz jelkepeinek újrafogalmazásával a tanulók kreativitásának, fantáziájának fejlesztése

A modul tartalma Saját szigetük megalkotása után a gyerekek megismerkednek egy ősi világteremtés-mítosszal

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: befogadóképesség, rugalmasság, kreativitás

Kognitív kompetencia: alkotóképesség, nyelvi fantázia, észlelés, téri tájékozódás, problémamegoldás

Szociális kompetencia: alkalmazkodás, kommunikáció, nyitottság

Kapcsolódási pontok: harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti környezettel; a kommunikációs kultúra szerves részeként a megfigyelési, kódolási, értelmezési képességek kiemelt fejlesztése; Magyar nyelv és irodalom (részvétel a tanulócsoportban zajló beszélgetésben és vitában, saját vélemény megfogalmazása); Ember és természet (térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek meghatározása); Életvitel és gyakorlati ismeretek (a munka/eredmény funkcionális és formai megfelélésenek megérzése, megértése, megítélése)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, természetismeret

 Nagykép-Modularis7.jpg

 

A NAP SZÜLETÉSE Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: A tanulók játékbátorságának növelése, önelfogadása

A modul tartalma: Pilinszky János A Nap születése című verses meséjének aktív, saját élményű megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: kreativitás, önbizalom, önelfogadás, játékbátorság

Kognitív kompetencia: alkotóképesség, ismeretszerző képesség, írott szöveg megértése, figyelem, térbeli tájékozódás

Szociális kompetencia: együttélési képesség (kapcsolatkezelés), kommunikáció, tolerancia

Kapcsolódási pontok: a tanulók egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk alakításában. Magyar nyelv és irodalom (az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése), Művészetek (emocionális érzékenység fejlesztése, a csoport előtti megnyilvánulás gyakorlása, elfogadása, csoportos improvizációs játékok)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom

 Nagykép-Modularis8.jpg

 

ŐSELEMEK Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: A tanulók a különféle tevékenységek közben tapasztalatot szerezzenek az együttműködés fontosságáról, megismerkedjenek a négy őselemmel, és több ismeretre tegyenek szert a témával kapcsolatban.

A modul tartalma: A gyerekek megismerkednek a négy létfontosságú, éltető elemmel a művészetek, a kísérletek és a fantázia segítségével. Lelki alkatuknak megfelelően választanak az elemek közül egyet-egyet.

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: kreativitás, önbizalom, önelfogadás

Kognitív kompetencia: alkotóképesség, ismeretszerző képesség, lényegkiemelő képesség, írott szöveg megértése

Szociális kompetencia: együttélési képesség (kapcsolatkezelés), kommunikáció

Kapcsolódási pontok: a tanulók a tanulási tartalmak elsajátításának aktív resztvevői. Magyar nyelv és irodalom (tapasztalatszerzés ismeretek, adatok, információk gyűjtésében), Ember a természetben (a természettudományos megismerést segíti a megfigyelés, kísérletezés), Művészetek (a zenei fantázia fejlesztése, mozgósítása, vizuális, esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotótevékenységekben)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, vizuális kultúra, ének-zene

 

TEREK ITT ÉS OTT I. - Intim tér, közös tér Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Saját intim tér megtapasztalása, mások intim határainak megismerése, figyelembevétele; a decentrálás erősítése, a tér dimenzióinak megismerése

A modul tartalma: Csoportjátékok az intim szféra és a közösségi tér megismerésére, a horizontális és a vertikális tér megtapasztalása

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: identitásvédő képesség, önmegismerés

Kognitív kompetencia: szóbeli kommunikáció

Szociális kompetencia: testbeszéd, együttműködés, kreativitás, befogadóképesség, decentrálás

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (szóbeli és írásbeli kommunikáció); Ember és társadalom (megismerőképesség)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

 

TEREK ITT ÉS OTT II. - Épített környezet Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Környezetünk építészetének megfigyelése az alapformák szempontjából, környezetünk kreatív újraalkotása, tervezés; a különböző vélemények, stílusok elfogadása, ötvözése

A modul tartalma: A kör és négyzet alapformára képzeletbeli lény, illetve világ alkotása; vélemények megfogalmazása, ütköztetése; az épített környezet megfigyelése, saját városterv készítése montázstechnikával

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: mások szempontjainak tekintetbevétele

Kognitív kompetencia: ábraolvasás, ábrázolás, kreativitás

Szociális kompetencia: együttműködés, decentrálás, döntésképesség

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra (problémamegoldó képesség, alkotóképesség), Magyar nyelv és irodalom (szóbeli és írásbeli kommunikáció), Ember és társadalom (megismerőképesség)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, társadalomismeret

 

TEREK ITT ÉS OTT III. - Közös terek régen és ma Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Közösségi lakó- és kikapcsolódást szolgáló terek megismerése; a közösségi tér élményének megélése, ezzel az önbizalom erősítése, élményszükséglet megélése

A modul tartalma: Régi lakóhelyek megismerése; a kör mint közösségi tér szerepének felismerése, az amfiteátrum mint régi és a cirkusz mint jelenkori szórakoztató hely összehasonlítása, közösségi térben való alkotás és befogadás – cirkuszi produkció létrehozása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: beleélés, empátia

Kognitív kompetencia: alkotóképesség, összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: együttműködés, konstruktív énérzékelés

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra (megismerő- és alkotóképesség), Magyar nyelv és irodalom (szóbeli és írásbeli kommunikáció), Dráma (problémamegoldó képesség, befogadóképesség)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, dráma, társadalomismeret

 

REND ÉS RENDETLENSÉG I. - Rend és rendetlenség a közvetlen környezetünkben Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Cél, hogy a gyerekek tapasztalatot szerezzenek arról, hogy a rend-rendetlenség viszonylagos, függ a szemlelőtől

és a körülményektől egyaránt. Saját élményeiken, tevékenységeiken keresztül éljék meg a fogalmak szubjektivitását, ismerjek fel, hogy befolyásuk van környezetük alakulására, és igényszintjük szerint formálhatják azt.

A modul tartalma: Rendrakás közvetlen környezetünkben, drámajátékok, csoportos alkotómunka, rend és rendetlenség a természetben, a megjelenésünkben, az öltözködésünkben

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: empátia, önreflexió, önértékelés, konstruktív énérzékelés

Kognitív kompetencia: gondolkodás, válogatás, rendszerezés, lényegkiemelés, problémamegoldás, kreativitás

Szocialis kompetencia: együttműkdés csoportban, szinkronképesség, kompromisszumkészség

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv es irodalom (gondolatok, vélemények mások számára is érthető, önálló megfogalmazása, a testbeszéd és a nonverbális kommunikáció fejlesztése drámajátékokkal); Ember és társadalom (mások értékeinek és értékrendjének tiszteletben tártása, nyitottság a kulturális különbségekben rejlő másságok elfogadására, annak felismerése, hogy a környező világunkban vannak bizonyos törvényszerűségek, pl. születés-halál, annak tudatosítása, hogy a körülöttünk történő egyes események alakulására milyen befolyásuk van az emberi közösségeknek); Ember és természet (az ember felelős saját tárgyi és természeti környezete alakulásáért); Vizuális kultúra (személyes élmények, érzelmek kifejezessenek képessége, motívumok felismerése, azonosítása)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, természetismeret

 

REND ÉS RENDETLENSÉG II. - Rend és rendetlenség a szavakban, a mondatokban és a nyelvben     Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: Cél, hogy a különböző nyelvi feladatokon keresztül a tanulók megéljék, hogy alkotó fantáziájuk és a nyelv szabályrendszere segítségével a látszólag értelmetlen, rendezetlen betű- és szóhalmokból is létrehozható valamilyen rend, valamilyen értelmezhető kerek egész; ráébredjenek arra, hogy a másfajta rendezőelvek másfajta rendet hoznak létre, és azok mindegyike egyformán értékes, értelmezhető egész

A modul tartalma: Nyelvi játékok, a tanulók által írt mondatok csoportosítása, rendezetlen szóhalmazokból történetek, versek alkotása

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: empátia, problémamegoldás, mások szempontjainak tekintetbevétele

Kognitív kompetencia: gondolkodás: analízis-szintézis, nyelvi készségek, kreativitás

Szociális kompetencia: együttműködés csoportban, kompromisszumkészség, szociális alkotóképesség

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (a nyelvi játék, nyelvi humor megismerése gyermekverseken és nyelvi rejtvényeken keresztül, a grammatika nyelvi szerepének tudatosítása grammatikus szöveg megértésével, kiegészítésével, szövegalkotási készség fejlesztése megadott szavakból történő szövegalkotással); Vizuális kultúra (saját gondolatok képi kifejezése, a nyelvben rejlő játékosság újrateremtése vizuális eszközökkel); Matematika (kombinatorikai problémamegoldó képesség fejlesztése)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúra

Nagykép-Modularis9.jpg

 

REND ÉS RENDETLENSÉG III. - Rend és rendetlenség az időben

Idő: 2x45 perc

A modul közvetlen célja: A gyerekek ráébredjenek arra, hogy az idő milyen fontos rendezőelv eletünkben; gyakorlottságot, jártasságot szerezzenek saját tevékenységeik időbeli struktúrálásában; megismerkedjenek a különböző menetrendek, térképek és táblázatok használatával; ismerjék fel, milyen felelősséggel jár egy programszervezés, hányféle szempontot kell munka közben szem előtt tartani

A modul tartalma: Közös játékok, kirándulásszervezés az Állatkertbe, napirendkészítés megadott szempontok szerint, kedvenc saját órarend és napirend összeállítása, öröknaptár készítése

A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: érzelmek tudatosítása, önismeret, önállóság, mások szempontjainak tekintetbevétele

Kognitív kompetencia: problémamegoldás, döntésképesség, gondolkodás, ismeretszerzés és -feldolgozás, alkotóképesség

Szociális kompetencia: együttműködés csoportban, kompromisszumkészség, társas mobilizálás

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése önálló vélemény- és szövegalkotással); Ember és társadalom (önálló információszerzés a rendelkezésre álló forrásokból, saját élményeken megélni a közösségért vállalt feladatok felelősségének súlyát, rugalmasság és kompromisszumkészség, alkalmazkodás a környezet változásaihoz, mások szempontjainak a figyelembevétele, a saját vágyak, gondolatok mások számára érthető módon történő megfogalmazása); Ember és természet (térben és időben való tájékozódás fejlesztése térképek, menetrendek önálló használatával); Matematika (számolási készség fejlesztése, táblázatok, ábrák olvasása, pontos értelmezése)

A tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret

 

TAPASZTALATOK

A tanulók szívesen vettek részt a foglalkozásokon, előnyben részesítették a mozgásos és a drámajáték feladatokat.

Önismeret és társismeret területén meglepő érettséget tapasztaltam részükről. Többnyire tisztában vannak gyengeségeikkel és erősségeikkel is.

A csoport és kooperatív munkához első osztályos koruktól hozzászoktak, így az egymáshoz való alkalmazkodás nem okozott nehézséget.

A modul zárásaként tartott beszélgetésen – többségben - kedvencként a „Bábel tornya” játékot nevezték meg.

 

A modulra való felkészüléshez sok anyagra (papír, fénymásolás, képek) van szükség. Fontos, hogy elérhető legyen színes nyomtató, esetleg színes fénymásoló. Megkönnyíti a munkát az IKT eszköz.

A foglalkozások vezetése „teljes embert” kíván, de ettől függetlenül szívesen vezettem és öröm volt hallani a gyerekektől a korosztályuknál érettebb megnyilvánulásokat.

Hasznosnak tartom és ajánlom a negyedik évfolyamba lépő osztályoknak.

A 15 hét rövidítésére megfontolandó, hogy a „Rend és rendetlenség” foglalkozásait külön kezeljük. Felhasználható természetismeret és magyar órán is.
 

<< 2024. Május >>
H K SZE CS P SZO V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       

Az iskola youtube csatornája elérhető az alábbi linken: https://goo.gl/eW4l6H

Nagykép-dth_fb.png


Nagykép-Erzsebetvaros.jpg

Közzétételi lista 
Nagykép-education_and_culture.jpg

Nagykép-tempus.jpg
COMENIUS
Iskolai Együttműködés Pályázat

Nagykép-ujmagyarorszag.jpg
TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0012
 
 ISKOLAÚJSÁG
 

Copyright @ Baross Gábor Általános Iskola