Közérdekű adatok megismerésének és igénylésének rendje

Közérdekű adatok megismerése


Alapfogalmak

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Közérdekű adatok nyilvánossága

A Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola, mint állami és helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani az intézménnyel és a tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos pontos és gyors tájékoztatást. Ezek alapján nyilvánosak az alábbi adatok és az iskola honlapján megtekinthetők:

 • Az iskola Pedagógiai Programja
 • Az iskola működési rendje és annak szabályzata (SZMSZ)
 • A Házirend
 • Panaszkezelés
 • Pedagógusok végzettsége és száma
 • A nevelőmunkát segítők száma és feladatköre
 • Az országos mérési eredmények
 • Továbbtanulási mutatók
 • Lemorzsolódási mutatók
 • A mindennapos testedzés lehetőségei, szakkörök
 • A házi feladatok adásának elvei, a dolgozatok szabályai
 • A tanév helyi rendje
 • Az iskolai osztályok és a tanulók száma

Az intézmény lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve:

 • ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította,
 • ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával törvény - főként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel - korlátozza,
 • ha az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

Közérdekű adatot bárki illetékmentesen igényelhet személyesen a Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskolában (1078 Budapest, VII. ker. Hernád u. 42-46.).

Az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha:

 • az igényelt adat a honlapon vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető,
 • az igénylő szóban kéri a választ,
 • szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.

A közérdekű adatigénylés teljesítésekor költségtérítés állapítható meg.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Adatvédelmi előírások

A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.


Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

Szervezeti egységek adatfelelősei, elérhetőségük

A Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola
belső adatvédelmi felelőse:


Elérhetősége:

Papp Ferencné


1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

telefon: 06-1-344-6635
e-mail: hernad42iskola@gmail.com